Zimmers.NET Files (formerly ftp.funet.fi)

/pub/cbm/firmware/misc/chessmate/


Files

6332-005.bin 2017-05-24 4096
Firmware mk2

6530-024.bin 2017-05-24 1024
MK2 Firmware from $ec00-$efff

901462-01.bin 2022-04-06 2048
ROM dumped from Dave McMurtrie's Chessmate

901462-02.bin 2022-04-06 2048
ROM dumped from Dave McMurtrie's Chessmate

Mirror sitesGeneral informationFile typesData transfer